Principiile de bază ale bunei viziuni


principiile de bază ale bunei viziuni

Vuotuinen hallintasuunnitelma - Päivämäärä Tiistaina 21 syyskuuta Cuvânt înainte Strategia Ombudsmanului European, prezentată în acest document, încearcă să ofere o descriere clară a misiunii, a aspirațiilor și a principiilor directoare ale Ombudsmanului.

Bazată pe ceea ce s-a realizat până în prezent, strategia descrie o serie de obiective și priorități care sunt menite să atingă obiectivul principal urmărit de Ombudsman, şi anume de a garanta, în primul rând, că cetățenii UE își exercită drepturile pe deplin și de a spori, în al doilea rând, calitatea administrației UE. Această strategie este ambițioasă și amplă, dar sperăm că va fi în același timp realistă și fezabilă.

Tietoa meistä

Ea a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare cu părțile interesate interne și externe. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest exercițiu, prin intermediul procesului de autoevaluare instituțională, pentru numeroasele sugestii pozitive și creative. Am speranța că strategia va servi drept un ghid util atât în ceea ce privește realizarea angajamentelor Ombudsmanului asumate în fața cetățenilor și instituțiilor deopotrivă, cât și în asigurarea unui caracter mai inteligibil al acestor angajamente.

De asemenea sper că, în încercarea noastră continuă de a ne perfecționa propriile servicii, vom răspunde și, poate, vom depăși așteptările interlocutorilor noștri. Nikiforos Diamandouros 1. Ombudsmanul European Mandatul Biroul Ombudsmanului European a fost creat înca parte a conceptului de cetățenie a Uniunii. Ideea a fost crearea unei punți de legătură între cetățeni și instituțiile Uniunii.

  • Convenția Uniunii Europene privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari urmărește să lupte cu actele de corupție în care sunt implicați funcționarii UE sau ai statelor membre.
  • Este posibilă restabilirea vederii minus 3

Parlamentul European a ales primul Ombudsman în Rolul Ombudsmanului este de a efectua anchete care vizează administrarea defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție în exercitarea funcțiilor jurisdicţionale ale acesteia, din proprie inițiativă sau pe baza plângerilor. Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență.

Fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului.

Pot, de asemenea, să adreseze plângeri rezidenții, întreprinderile și asociațiile. În cazul în care o plângere este justificată, Ombudsmanul caută o soluție amiabilă, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Aceasta poate implica o măsură corectivă adecvată, cum ar fi modificarea unei decizii, prezentarea de scuze sau acordarea de compensații. Ombudsmanul nu poate obliga o instituție să remedieze practicile de administrare defectuoasă, însă în cazul în care o instituție nu se supune recomandărilor sale, acesta poate să o critice în mod public.

  • Быть может, нам следовало объявить голосование и большинством решить, брать ему эту винтовку или нет, - проговорил Ричард.
  • Glaucom cum se restabilește vederea

În cazul în care o chestiune este suficient de gravă, el poate întocmi un raport special către Parlamentul European. Pe lângă faptul că asigură un serviciu independent și imparțial pentru reclamanți, Ombudsmanul lucrează, de asemenea, într-un mod proactiv în vederea ameliorării calității administrației și a încurajării respectării depline a drepturilor cetățenilor.

Realizări până în prezent De la înființarea biroului, Ombudsmanul a răspuns la un număr de peste 36 de plângeri și a efectuat peste 3 de anchete care vizează eventuale cazuri de administrare defectuoasă.

principiile de bază ale bunei viziuni

Promovarea bunei administrări Încă de la început, Ombudsmanul a avut drept punct de reper o viziune a cetățeniei care să conducă la consolidarea rolului cetățenilor, respectarea drepturilor acestora și într-o cultură administrativă orientată spre serviciu.

Măsurile întreprinse concret sau propuse cu succes de către Ombudsman includ: un concept mai general de administrare defectuoasă, care înglobează legalitatea, drepturile fundamentale și principiile bunei administrări un drept fundamental la o bună administrare articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Codul european al bunei conduite administrative drepturi procedurale depline și echitabile pentru reclamanții care se adresează Ombudsmanului.

Ţară : Armenia - bE-Open

Consolidarea rolului cetățenilor Pentru a consolida rolul cetățeniilor și a spori încrederea acestora în instituții, Ombudsmanul a plasat transparența în centrul activităților sale.

Măsurile concrete includ: promovarea normelor privind accesul publicului la documente, ceea ce asigură transparența în toate instituțiile UE ameliorarea transparenței procedurii Comisiei Europene de examinare a plângerilor împotriva statelor membre în domenii precum recrutarea, licitațiile și subvențiile, asigurarea unor proceduri ale UE mai echitabile și mai transparente colaborarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în asigurarea unui echilibru între dreptul la protecția datelor și dreptul de acces public la documente informarea cu regularitate a părților interesate în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE și publicarea deciziilor Ombudsmanului pe pagina sa de internet.

principiile de bază ale bunei viziuni

Sprijinirea reclamanților În vederea creșterii capacității sale de a-i sprijini pe reclamanți, Ombudsmanul: şi-a fixat drept prioritate găsirea de soluții pentru reclamanți principiile de bază ale bunei viziuni garantarea faptului că aceștia obțin reparații a încurajat utilizarea unor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor de către Comisie, în cauze contractuale a pledat cu succes în favoarea întăririi atribuțiilor sale de investigare a dezvoltat o cooperare strânsă cu mediatori și organisme similare din statele principiile de bază ale bunei viziuni, prin intermediul Rețelei europene a ombudsmanilor a elaborat un ghid on-line interactiv privind soluțiile extrajudiciare pentru protejarea drepturilor în temeiul legislației UE.

Acțiunea proactivă Pe lângă faptul de a răspunde la plângeri, Ombudsmanul a acționat în mod proactiv în vederea creșterii calității administrației UE. Măsurile concrete includ: anchete din proprie inițiativă, în domenii precum întârzierea plăților, discriminarea pe motive de vârstă și handicap, în vederea identificării cazurilor de administrare defectuoasă sistemică și găsirii de soluții adecvate analiza sistematică a măsurilor întreprinse de instituții ca urmare a observațiilor critice și suplimentare ale Ombudsmanului cooperarea cu Banca Europeană de Investiții, pentru a se asigura că aceasta furnizează părților interesate informațiile referitoare la politicile sale sociale și de mediu și la procedura internă de soluționare a plângerilor răspunsul la consultările publice ale Comisiei în legătură cu accesul la jean claude vedere slabă, Regulamentul financiar și Inițiativa cetățenilor europeni angajarea într-un dialog regulat și structurat cu instituțiile.

Prezenta vederea deteriorează medicația, care acoperă actualul mandat al Ombudsmanului, cu începere dineste clădită pe ceea ce s-a realizat deja.

Astfel, Ombudsmanul îşi propune să ajute Uniunea principiile de bază ale bunei viziuni își respecte promisiunile pe care le-a făcut cetățenilor în Tratatul de la Lisabona, referitoare la drepturile fundamentale, creșterea transparenței și sporirea oportunităților de participare la procesul de elaborare a politicilor Uniunii.

Misiune, aspirații și principii directoare Misiunea noastră ÎnOmbudsman European a adoptat următoarea declarație de misiune: Ombudsmanul European caută să obțină rezultate echitabile la plângerile împotriva instituțiilor Uniunii Europene, încurajează transparența și promovează o cultură administrativă a serviciilor.

Constitutia Republicii Moldova

El dorește să clădească încrederea prin dialogul între cetățeni și Uniunea Europeană și să dezvolte cele mai înalte standarde de comportament în instituțiile Uniunii. Aspirațiile noastre Până la sfârșitul actualului mandat, aspirăm să: creștem în mod sensibil eficacitatea acțiunii noastre ca mijloc alternativ de soluționare a litigiilor în care sunt implicate instituțiile Uniunii fim recunoscuți drept o forță activă în plasarea cetățenilor în centrul culturii administrative a Uniunii demonstrăm și mai ferm angajamentul nostru continuu pentru identificarea și împlinirea așteptărilor reclamanților și ale altor părți interesate.

Principiile noastre directoare Cinci principii directoare constituie cadrul pentru toate activitățile noastre, interne și externe. Integritatea Tratăm plângerile cu obiectivitate și imparțialitate.

Suntem onești, demni de încredere și călăuziți de simțul corectitudinii.

Strategia de mandat | Vuosikertomus | Euroopan oikeusasiamies

Echitatea Considerăm echitatea ca fiind un principiu esențial al unei bune administrări. Urmărim să obținem un echilibru rezonabil și echitabil între drepturile și interesele aflate în conflict și să îi ajutăm și pe alții să procedeze astfel. Responsabilitatea Considerăm responsabilitatea față de ceilalți ca parte integrantă a independenței Ombudsmanului.